اصطلاحات روزمره و کاربردی آلمانی فارسی

Deutsch Persische Aussprache Persisch
Lügner Khali band خالی بَند
Du Schlitzohr! اِی کَلَک
Du Ganove! ِای حقه باز
Was bist du denn für Einer? عَجَب آدَمی هَستی تو؟
Er begreift das nicht. حالیش نیست
Kläre ihn auf! حالیش کن!
Er ist rebellisch َکلهَ ش بو قُورمه سَبزی می ده
Viel Spaß! خوش بِگذَره
Was denkst du denn? کُجاشو دیدی
Aber Hallo! ِچه جورَم
in aller Ruhe با خیالِ راحَت
gut gemacht/bravo! باریکَلا/آفَرین
Gute Reise! سَفَرِ خوبی داشته باشی
Hochstapler کُلاهبَردار
päpstlicher als der Papst کاسه اَز آش داغتَر
gleich/gerade eben هَمین اَلان
Frohes neues Jahr! سالِ نو مُبارَک
Frohes Fest! عیدِ شُما مُبارَک
Da liegt der Hase im Pfeffer اِشکالِ کار هَمینجاست
Er ist ein alter Hase آدَمِ کار کُشته ایه