پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich mische mich nicht in die Dinge ein,Die mich nicht angehen

در چیزی که به من مرتبط نیست،دخالت نمیکنم.

Ich habe starke Gefühle für dich.

به تو علاقه ی شدیدی دارم

Wir müssen miteinander reden.

باید با هم حرف بزنیم

Die Liebe ist das Wichtigste im Leben.

عشق مهم ترین چیز در زندگی ست.

Eine Beziehung zu führen ist nicht immer einfach.

نگه داشتن یک رابطه کار راحتی نیست

Ich will Dich heiraten.

میخوام باهات ازدواج کنم.

Verliebt zu sein ist toll.

عاشق بودن عالیه.

Ich bin bis über beide Ohren verliebt.

یک دل نه صد دل عاشق شدم (کاملا و واقعا عاشق کسی بودن)

Mit der Hilfe Gottes und Kraft mir übertragenen gesetzlichen Verfügungen werde ich als Vorsteher des Heiratsnotariats Nr. 180 zu Teheran/Iran, die Eheschließung zwischen den unten stehenden Eheleuten unter den folgenden Heiratsbedingungen und gemäß religiösen und rechtlichen Vorschriften vollziehen und beurkunden.

با استعانت از خداوند متعال اینجانب به عنوان سر دفتر ازدواج شماره 180 حوزه ثبتی تهران حسب اذن مصرح در حکم سردفتری و وظایف و اختیارات قانونی، عقد ازدواج بین متعاقدین مذکور در این سند را به شرح محتویات آتی با رعایت تمام مقررات شرعی و قانونی منعقد و ثبت می نمایم.

Nach der Feststellung der Identität der Eheleute wird der Inhalt dieser Urkunde gemäß den gesetzlichen und religiösen Vorschriften von mir, dem Vorsteher des Heiratsnotariats Nr. 180 zu Teheran/Iran bestätigt und beurkundet.

با احراز هویت زوجین، عقد و کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام مقررات و ضوابط شرعی و قانونی نزد اینجانب، سردفتر شماره 180 حوزه ثبتی تهران منعقد و ثبت گردید.

ich kann nicht ohne dich leben

من نمی تونم بدون تو زندگی کنم

Sie hat sie sehr geliebt.

او عاشق آنها بود.

Hast du mich gerne?

دوستم داری؟

Du bist die Liebe meines Lebens.

تو عشق زندگی منی

Ich denke immer an dich.

همیشه به تو فکر میکنم

Ich bin verknallt in ihn

باهاش کراش دارم (مجذوبش هستم)

Am Ende behält man genau das in Erinnerung,was man versucht hat zu vergessen.

در نهایت،دقیقا همان چیزی را که سعی کردید فراموش کنید به یاد می آورید.

Sie haben noch keinen Termin für ihre Hochzeit festgelegt.

هنوز تاریخی برای عروسی خود تعیین نکرده اید.

Denk an deine Zukunft,denk daran.

به آینده ت فکر کن،بهش فکر کن.

Sie überraschte ihn mit einem Kuss.

او با بوسه او را شگفت زده کرد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید