پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Geh Weg.

برو کنار.

Geh zum Teufel.

برو گمشو.

Geh zur Hölle.

برو به جهنم.

Geh zur Seite..!

برو کنار..!

Gib nicht so an.

قیافه نگیر.

Benimm dich.

مواظب رفتارت باش.

Geh mir aus den Augen.

از جلو چشمام برو.

Geh mir aus der Sonne..!

جلو آفتاب رو نگیر..!(بکش کنار)

Erzähl mir nicht Märchen.

برام داستان نباف.

Geh zum Teufel,fass mich nicht an.

برو گمشو،به من دست نزن.

Wir sind geschieden,aber ich wieß und bin ich sicher,auf Regen flogt Sonneschein.

ما جدا شده ایم،اما من میدانم و مطمئنم،به دنبال باران تابش خورشید است.(در نامیدی بسی امید است.)

Warum zweifelt er oft an den aussagen seines Fraues..?

چرا او معمولا به اظهارات زنش شک میکند..؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید