پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Khole Ehescheidung: Die Ehefrau schenkt dem Ehemann ihre Morgengabe, der Ehemann stimmt im Gegenzug der Ehescheidung zu

طلاق خلعی: زن مهریه خود را به شوهر می بخشد و شوهر در عوض با طلاق موافقت می کند

Baen Scheidung, rechtskräftige Ehescheidung, bei dieser Art der Scheidung darf der Mann erst nach der Einhaltung der religiösen Frist von drei Monaten mit der selben Frau wieder die Ehe schliessen. Baen Scheidung beendet definitiv die eheliche Beziehung und verbietet ab sofort jede sexuelle Handlung zwischen dem Ehepaar

طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که در آن، مرد حق رجوع ندارد و فقط پس از زمان عده می تواند مجدداً با آن زن پیوند زناشویی ببندد. طلاق بائن رابطه ی زناشویی را به طور قطعی پایان می دهد و زن و مرد را برهم حرام می کند

Es ist besser, wenn wir uns trennen.

بهتر است از هم جدا شویم.

Geh Weg.

برو کنار.

Geh zum Teufel.

برو گمشو.

Geh zur Hölle.

برو به جهنم.

ich wollte dich nicht mehr nur besiegen, ich wollte dich vernichten..!

نمیخواستم تنها بر تو پیروز بشوم، میخواستم نابودت کنم..!

Geh zur Seite..!

برو کنار..!

Gib nicht so an.

قیافه نگیر.

Benimm dich.

مواظب رفتارت باش.

Geh mir aus den Augen.

از جلو چشمام برو.

Geh mir aus der Sonne..!

جلو آفتاب رو نگیر..!(بکش کنار)

Erzähl mir keine Märchen.

برام داستان نباف.

Geh zum Teufel,fass mich nicht an.

برو گمشو،به من دست نزن.

Wir sind geschieden,aber ich wieß und bin ich sicher,auf Regen flogt Sonneschein.

ما جدا شده ایم،اما من میدانم و مطمئنم،به دنبال باران تابش خورشید است.(در نامیدی بسی امید است.)

Warum zweifelt er oft an den Aussagen seiner Frau?

چرا او معمولا به اظهارات زنش شک میکند..؟

Hört jetzt mit der Streiterei auf..!

همین حالا دعوا را تمام کن..!

Ich kenne mich mit deiner Verhaltung aus.

من به رفتار تو آگاهی دارم.

Er betrügt seine Frau mit einer anderen.

اون به زنش خیانت کرده و با یکی دیگه رابطه داره.

Ich möchte mich von meiner Frau scheiden lassen.

من میخوام از زنم طلاق بگیرم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید