پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Der Vater

پدر

Ich bin Hamid; meine Eltern sind aus Nordiran.

من حمید هستم؛ والدینم اهل شمال ایران هستند.

Mein Vater ist aus Gilan und meine Mutter aus Tabriz.

پدرم اهل گیلان و مادرم اهل تبریز است.

Ich habe zwei Geschwister.

من یک خواهر و یک برادر دارم.

Meine Schwester Nastaran ist zwölf Jahre alt und geht noch in die Schule.

خواهرم نسترن دوازده سالش است و هنوز به مدرسه می رود.

Meine großeltern leben leider nicht mehr. Sie sind tot.

متأسفانه پدربزرگ و مادربزرگم زنده نیستند. آنها فوت شده اند.

Mein Onkel hat zwei Kinder. Meine Cousinen Ra'na und Roya sind noch klein.

عمویم دو تا بچه دارد. دختر عموهایم رعنا و رویا هنوز کوچک هستند.

Wir überraschten meine Cousine mit einer Geburtstagsfeier.

ما با یک جشن تولد پسر عموی خود را غافلگیر کردیم.

Ein guter bekannter meines Vaters.

یکی از آشنا های نزدیک پدرم.

Meine Familie ist hier.

خانواده ی من اینجاست.

Er ist hier und sie ist hier.

آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.

der Großvater

پدر بزرگ

die Großmutter

مادر بزرگ

Wir sind eine Familie.

ما یک خانواده هستیم.

Die Familie ist nicht klein.

خانواده، کوچک نیست.

Die Familie ist groß.

خانواده بزرگ است.

Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen.

پسرم نمی خواست با عروسک بازی کند.

Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.

دخترم نمی خواست فوتبال بازی کند.

Wir haben nur uns beide.

ما فقط همدیگه رو داریم.

Meine Frau vollte nicht mit mir Schach spielen.

همسرم نمی خواست با من شطرنج بازی کند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید