پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Zu Ostern verreisen wir immer.

عید پاک، همیشه در سفر هستیم.

An Ostern machen wir immer einen Kurzurlaub

همیشه در عید پاک به تعطیلاتی کوتاه می رویم.

Gratulation! / Gratuliere!

تبریک! مبارک باشد!

Frohe Ostern!

عید پاک مبارک!

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید