پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich möchte so schnell wie möglich eine Arbeit

در صورت امکان هرچه سریعتر یک کار میخواهم

Ich habe keinen Job.

من شغلی ندارم.

Ich suche nach einer Stelle.

دنبال یک کار میگردم.

das wäre doch toll.

این عالی خواهد بود.

Ich habe keine Zeit, sonst könnte ich das machen.

من وقت ندارم وگرنه می توانستم این کار را انجام دهم.

Sie reagieren positiv auf unseren Vorschlag.

آنها به پیشنهادمان عکس العمل مثبت نشان دادند.

Suchkriterien

ضوابط جستجو

Er eignet sich nicht für diese Arbeit.

او به درد این کار نمی خورد.

Er wendet sich an die Kaderabteilung.

او به کارگزینی می رود.

Er/sie reicht eine Bewerbung ein.

او درخواست کار می دهد.

Er/sie wechselt den Beruf.

او شغلش را عوض می کند.

Er ist mit seiner Arbeit nicht zu Rande gekommen.

او هنوز به کارش مسلط نیست.

Ihm wird eine gute Stelle angeboten.

به او شغل خوبی پیشنهاد می شود.

Er/sie wird wegen Stellenplankürzung entlassen.

او به خاطر تعدیل نیرو اخراج می شود.

Er ist ungelernter Arbeiter.

او یک کارگر ساده است.

Diese Arbeit wird sehr gut bezahlt.

این کار درآمد خوبی خواهد داشت.

Sie/er wurde vor fünf Monaten entlassen und hat immer noch keine neue Arbeit gefunden.

او پنج ماه پیش اخراج شد و هنوز هم کار جدیدی پیدا نکرده.

Hat deine Firma eine Internetseite?

آیا شرکت شما پایگاه اینترنتی دارد؟

Was machen Sie beruflich?

شغل شما چیست؟

Was willst du einmal werden?

تو می خواهی چکاره بشوی؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید