پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich möchte so schnell wie möglich eine Arbeit

در صورت امکان هرچه سریعتر یک کار میخواهم

Ich habe keinen Job.

من شغلی ندارم.

Ich suche nach einer Stelle.

دنبال یک کار میگردم.

das wäre doch toll.

این عالی خواهد بود.

Ich habe keine Zeit, sonst könnte ich das machen.

من وقت ندارم وگرنه می توانستم این کار را انجام دهم.

Sie reagieren positiv auf unseren Vorschlag.

آنها به پیشنهادمان عکس العمل مثبت نشان دادند.

Hat deine Firma eine Internetseite?

آیا شرکت شما پایگاه اینترنتی دارد؟

Was machen Sie beruflich?

شغل شما چیست؟

Was willst du einmal werden?

تو می خواهی چکاره بشوی؟

Ich bin Praktikant.

من کارآموز هستم.

Ich suche eine Stelle.

من در جستجوی کار هستم.

Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.

من یک سال است که بیکار هستم.

Sie sucht eine interessante Stelle als Sekretärin.

به دنبال کاری جالب به عنوان منشی می گردد.

Sie ist Dolmetscherin für Spanisch.

او مترجم اسپانیولی است.

Unsere Firma sucht einen Mechaniker.

شرکت ما به دنبال مکانیک می گردد.

Wie schnell kannst du Schreibmaschine schreiben?

با چه سرعتی می توانی تایپ کنی؟

Die Arbeitszeit in unserem Betrieb ist von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

ساعت کار در موسسه ی ما از 7:30 تا 17:00 است.

Nachtdienst ist eine große Belastung für die Arbeiter.

شیفت شب، برای کارگران بسیار سخت است.

Sie ist nach der Probezeit fest angestellt worden.

بعد از دوره ی آموزشی استخدام شد.

Die Arbeitslosigkeit ist im letzten jahr um 2.7% gestiegen.

در سال گذشته، بیکاری به میزان %2/7 افزایش یافته است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید