پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Commerzbank, Filiale Berlin-Nord, Team Privatkunden

کومرتس بانک، شعبه برلین نورد، واحد مشتریان خصوصی

zur gleichen oder ungleichen Anteilen

بالسویه یا به سهم نامساوی

EC Karte (electronic cash)

کارت بانکی الکترونیکی (عابر بانک)

Entschuldigen Sie, wo ist der nächste Geldautomat?

ببخشید، نزدیکترین عابر بانک کجاست؟

Entschuldigen Sie, wo kann ich hier Geld wechseln?

ببخشید، این اطراف کجا می تونم پول چنج کنم؟

Wann macht die Bank auf?

بانک چه موقعی باز میشه؟

Ich möchte ein Girokonto eröffnen.

می خواهم یک حساب جاری باز کنم.

Würden Sie hier bitte unterschreiben?

ممکنه اینجا رو امضا کنید لطفا؟

Ich möchte 300€ von meinem Konto abheben.

می خواهم سیصد یورو از حسابم برداشت کنم.

ich möchte ein Bankkonto eröffnen

من می خواهم یک حساب بانکی باز کنم

Mein Bargeld ist genug für uns beide

پول نقد من برای هر دوی ما کافیه

Wenn ich reich wäre, hätte ich viel Geld auf dem Konto

اگر ثروتمند می بودم کلی پول تو حسابم داشتم (می داشتم).

Ich muss noch Geld von der Bank holen.

هنوز باید از بانک پول بگیرم.

Ich möchte ein Konto eröffnen.

من می خواهم یک حساب باز کنم.

Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.

من می خواهم پول به حسابم واریز کنم.

Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.

من می خواهم از حسابم پول برداشت کنم.

Ich möchte die Kontoauszüge abholen.

من می خواهم موجودی حسابم را بگیرم.

Ich möchte einen Reisescheck einlösen.

من می خواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم.

Wie hoch sind die Gebühren?

مبلغ کارمزد چقدر است؟

Wo muss ich unterschreiben?

کجا را باید امضا کنم؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید