پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das Buch ist in einfachen und kürzen Sätzen geschrieben.

این کتاب با جمله های ساده و کوتاه نوشته شده است.

Dieses Lexikon besteht aus fünf Bänden.

این فرهنگ پنج جلدی است.

Der Text ist schwierig. Das Lesen erfordert hohe Konzentration.

این متن دشوار است. خواندن آن تمرکز زیادی می خواهد.

Meiner Meinung nach ist dieses Buch die beste Arbeit des Autors.

به نظر من،این کتاب بهترین اثر نویسنده است.

Ich kann nicht mehr Bücher lesen, weil meine Tage mit der Arbeit ausgefüllt sind.

من زیاد نمیتونم مطالعه کنم ، چون روزهای من با کار پر شده اند.

Mr Dani möchte Ihre Bibliothek benutzen.

آقای دنی میخواهد از کتابخانه شما استفاده کند.

Ich wurde in der Bibliothek aufgehalten.

من در کتابخانه مسقر شده بودم.

Lisa, kommst du mit mir in die Bibliothek.

لیزا، دوست داری با هم به کتابخانه برویم؟

Was ist der Weg von hier zur Bibliothek?

از اینجا چه جوری به کتابخانه می رویم؟

Hier sind meine Bücker.

اینها کتاب های من است.

Ich lese gerade dieses Buch.

من الان دارم این کتاب را می خوانم.

Was lesen Sie gern?

در چه حوزه ای مطالعه دارید؟

Ich wollte dir über den Buchklub erzählen, dem ich vor ein paar Monaten beigetreten bin. Ich weiß, dass du viel liest. Deswegen habe ich gedacht, du magst nächsten Monat vielleicht mitkommen.

می خواهم راجع به یک باشگاه کتاب به تو اطلاع بدهم که من دو ماه پیش به آن پیوستم. می دانم که تو زیاد مطالعه می کنی و برای همین هم فکر کردم ممکن است بخواهی ماه دیگر با من بیایی.

Welches Buch liest du grade?

الان دارید چه کتابی مطالعه می کنید؟

Es ist ein gutes Buch. Ich bin fast fertig.

کتاب خوبی است. تقریباً تمامش کرده ام.

hast du noch Zeit das Buch zu lesen.

تو هنوز وقت داری که کتاب را بخوانی.

Ich will in die Bibliothek.

من می خواهم به کتابخانه بروم.

Ich will ein Buch leihen.

من می خواهم یک کتاب به امانت بگیرم.

Ich will lesen.

من می خواهم بخوانم (مطالعه کنم).

Und sie las ein buch.

و او (زن) یک کتاب خواند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید