پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich verkaufe das gebrauchte Auto.

اتومبیل کارکرده را میفروشم.

Dein neues Auto ist wunderschön,aber bitte gib doch nicht so an..!

اتومبیل جدیدت خیلی خوشگل و عالیه،اما اینقدر پز نده..!

Kleine Reparaturen mache ich selbst.

تعمیرات کوچک را خودم انجام می دهم.

Die Bremsen ziehen nicht gleichmäßig.

ترمزها یکنواخت کار نمی کنند.

Ich habe einen Platten.

لاستیکم پنجر شده است.

Das Fahrrad ist aus Aluminium. Es ist leicht und rostet nicht.

دوچرخه، آلومینیومی است؛ سبک است و زنگ نمی زند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید