پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wie komme ich zum Flughafen?

از اینجا چگونه می شود به فرودگاه رفت؟

Ich hole dich am Flughafen ab.

من می آیم فرودگاه دنبال تو.

Wo ist mein Gepäck?

بار من کجاست؟

Hier ist mein Reisepass!

بفرمائید (این هم) پاسپورت من!

Darf ich fragen,ob du mit mir nach Deutschland fliegst.?

اجازه دارم بپرسم که آیا تو با من به آلمان پرواز میکنی..؟

In Hannover haben Sie 40 Minuten Aufenthalt.

در هانوفر، 40 دقیقه توقف دارید.

Sie dürfen nur 20 kg Gepäck mitnehmen.

فقط 20 کیلوگرم بار می توانید با خود ببرید.

Das Flugzeug hat Platz für 250 Passagiere.

هواپیما گنجایش 250 مسافر را دارد.

Der Pass ist noch zwei Jahre gültig.

گذرنامه هنوز 2 سال اعتبار دارد.

Man muss 40 Minuten vor dem Abflug am Flughafen sein.

باید 40 دقیقه پیش از پرواز در فرودگاه باشی.

Wegen Nebels wurde der Flug gestrichen.

پرواز به دلیل مه، لغو شد.

Ich bringe dich zum Flughafen.

من تو را به فرودگاه می برم.

Das Flugzeug hat Verspätung.

هواپیما تأخیر دارد.

Der Flugplatz liegt 30 km vor der Stadt.

فرودگاه در 30 کیلومتری شهر قرار دارد.

Gibt es einen Flug nach Wien?

پروازی به وین دارید؟

Das Flugzeug ist noch nicht gelandet.

هواپیما هنوز فرود نیامده است.

Ist es ein Direktflug?

این پرواز مستقیم است؟

Die Pilotin begrüßte die Fluggäste.

خلبان به مسافران خوشامد گفت.

Wann ist der nächste Flug nach Bonn?

پرواز بعدی به بُن چه ساعتی است؟

Das Flugzeug soll um 8.15 Uhr starten.

هواپیما رأس ساعت 8:15 حرکت می کند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید