پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das Grab

قبر

Herzliches Beileid

تسلیت عرض میکنم

Gehe in Friede

روحش شاد (خطاب به متوفی)

Leichenschmaus

مراسم بعد تدفین

Grabrede

سخنرانی خانواده و دوستان وقت تدفین

Der Sarg

تابوت

mein Beileid

تسلیت میگم

Auf welchem Friedhof liegt er?

در کدام آرامگاه به خاک سپرده شده است؟

der Gottesaker

گورستان

Kirchhof

قبرستان

der Bestattungsplatz

قبرستان

der Begräbnisplatz

گورستان

der Knochengarten

قبرستان

der Leichenhof

مزار

Ins Grab betten

به خاک سپردن

Der Leib stirbt, aber nicht die Seele.

جسم می میرد، ولی روح نمی میرد.

"Die guten Menschen kommen in den Himmel", erzählte der Pfarrer den Kindern.

کشیش به بچه ها می گفت: "انسان های خوب به بهشت می روند"

Wissen Sie, Woran er gestorben ist?

می دانید به چه دلیل مرد؟

Ihr plötzlicher Tod hat alle überrascht.

مرگ ناگهانی او همه را غافلگیر کرد.

Unser Opa wird morgen um 10.00 Uhr beerdigt.

پدربزرگ ما فردا ساعت 10 به خاک سپرده می شود.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید