پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Gott,hilf meinem Kind.

خدایا،به فرزند من کمک کن.

Du schadest dir nur selbst,wenn du lügst.

اگر دروغ بگی فقط به خودت آسیب میزنی.

Gott,Warum glaubst du mir nicht?

خدایا،چرا تو مرا باور نداری.

Zündet ihr die Kerzen an?

شمع هارا شماها روشن کردید؟

Der Mensch ist gut,aber die verhältnisse erlauben es nicht.

انسان خوب است،اما شرایط به آن اجازه نمی دهد.(برتولت برشت)

Der Friedhof liegt direkt bei der Kirche.

قبرستان درست کنار کلیسا است.

Ich habe meiner Tochter eine Bibel gekauft.

برای دخترم کتاب عهدین خریدم.

Die Christen fordern Hilfe für die armen Völker der welt.

مسیحیان برای اقوام فقیر جهان درخواست کمک کردند.

Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe ein hutes Gewissen.

من کار اشتباهی نکردم. وجدانم راحت است.

Glaubst du an die Existenz eines Gottes?

به وجود خدای واحد اعتقاد داری؟

Jeden Sonntag um 11.00 Uhr ist Gottesdienst.

هر یکشنبه، ساعت 11، مراسم نیایش است.

In unserer Stadt ist eine neue Kirche gebaut worden.

در شهر ما کلیسای جدیدی ساخته شده است.

Es gibt viele verschiedene christliche Kirchen.

کلیساهای مسیحی مختلف بسیاری وجود دارد.

Vom Turm der Moschee rief man die Gläubigen zum Gebet.

از مناره ی مسجد اذان می گفتند.

Er will Priester werden.

می خواهد کشیش شود.

Im Gebet bat er Gott um Verzeihung für seine Sünden.

در دعا از خدا خواست گناهانش را ببخشد.

Wo ist der Dom?

کلیسای بزرگ کجاست؟

Der Leib stirbt, aber nicht die Seele.

جسم می میرد، ولی روح نمی میرد.

Die Bischöfe kritisierten die nach ihrer Meinung unchristlichen Scheidungsgesetze.

اسقف ها مطابق عقیده ی خود، از قوانین طلاق ضد مسیحی انتقاد کردند.

Mein Mann ist katholisch, ich bin evangelisch.

شوهرم کاتولیسک است؛ من پروتستان هستم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید