پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich habe beim Sport meinen rechten Arm verletzt.

حین ورزش، دست راستم را مجروح کردم.

Kannst du lange auf einem Bein Stehen?

می توانی مدت طولانی روی یک پا بایستی؟

Reiben Sie Brust und Rücken mit dieser Salbe ein!

از این پماد، به سینه و پشت خود بمالید!

Bald hat er keine Haare mehr auf dem Kopf.

به زودی دیگر مویی روی سرش نمی ماند.

Sie hat einen langen Hals.

گردن بلندی دارد.

Seine Haut ist immer ganz rot.

پوستش همیشه کاملاً قرمز است.

Mein Herz schlägt manchmal unregelmäßig.

قلبم گاهی نا منظم می تپد.

Sie hat einen durchtrainierten Körper.

بدنی ورزیده دارد.

Deine Nase ist rot. Hast du Schnupfen?

دماغت سرخ است. سرما خورده ای؟

Er hat einen schiefen Rücken.

پشتش خمیده است.

Meine Zähne sind alle gesund.

همه ی دندان هایم سالم است.

Unser Kind hat dicke, rote Backen.

بچه ی ما لپ های چاق و قرمزی دارد.

Hoffentlich ist das Gehirn nicht verletzt.

امیدوارم به مغز صدمه نرسیده باشد.

Ich kann mein Handgelenk nicht bewegen.

نمی توانم (مفصل) مچم را حرکت بدهم.

Der Knochen ist gebrochen.

استخوان شکسته است.

Sie hat am ganzen Leib rote Flecken.

همه ی بدنش لکه های قرمز دارد.

Hör auf mit dem Rauchen! Deine Lunge ist bestimmt schon ganz schwarz.

سیگار را کنار بگذار! ریه هایت حتماً خیلی سیاه است.

Ich kann nich viel essen. Mein Magen ist nicht in Ordnung.

نمی توانم زیاد بخورم، معده ام رو به راه نیست.

Er hat starke Muskeln.

عضلاتی قوی دارد.

Der Schweiß lief ihr von der Strin.

عرق از پیشانی اش راه افتاد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید