پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Schüler hören nicht auf ihre neue lehrerin.

دانش آموزان از خانم معلم جدیدشون تبعیت نمیکنند.

Ich bin krank und kann heute leider nicht in die Schule kommen.

من مریض هستم متاسفانه امروز نمیتونم به مدرسه بیام!

Hast du das, was der Lehrer gesagt hat aufgeschreiben?

اون چیزهایی رو که معلم گفته بود نوشتی؟

Sie müssen die Hausaufgaben machen.

شما باید تمرینات خانگی را انجام بدید.

Guten Tag, Ich bin Mutter von Richard. Mein Sohn ist krank und kann deshalb nicht an der Exkursion teilnehmen.

روز بخیر، من مادر ریچارد هستم. پسر من مریضه و نمیتونه در گردش علمی شرکت کنه

schreiben wir Morgen einen Test/eine Prüfung/eine Klausur?

فردا امتحان داریم؟

Bildungsstätte für angewandte Wissenschaft Kultur und Kunst (Farhang va Honar)

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر

externe Schüler

داوطلبین متفرقه

Fachrichtung Bildende Kunst

رشته هنرهای تجسمی

Arbeit und Wissenschaft

کار دانش

Fachrichtung Computer Graphik

رشته گرافیک کامپیوتری

Fertigkeitsnummer

شماره مهارتی

Gemäß dem Beschluss der 489. Sitzung des obersten Rates der Organisation für Unterricht und Erziehung vom 31.07.1986 sowie Bestätigung der Prüfungskommission wird hiermit Herrn...

به استناد آیین نامه امتحانات دوره متوسطه نظری، مصوب چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 9/5/1386 شورای عالی آموزش و پروش و تایید هیئت ممتحنه، نظر به اینکه آقای...

Vielleicht bleibt die Schule sogar geöffnet.

شاید مدرسه باز باشه.

Du wirst auf irgendeine wundervolle Schule gehen.

تو به یک مدرسه عالی خواهی رفت.

Ich habe den Lehrer definitiv enttäuscht.

من قطعاً معلم را ناامید کردم.

gerade unsere Schule enthält drei von diesen Einrichtungen.

فقط مدرسه ما شامل این سه امکانات است.

Meine Mama hat meine Erwartungen enttäuscht.

مادرم انتظارات مرا از بین برد.

Ich glaube an meinen Lehrer.

من به معلم خود ایمان دارم.

Die Schüler hören dem Lehrer zu.

دانش آموزان به معلم گوش میکنند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید