پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ich bin krank und kann heute leider nicht in die Schule kommen.

من مریض هستم متاسفانه امروز نمیتونم به مدرسه بیام!

Hast du das, was der Lehrer gesagt hat aufgeschreiben?

اون چیزهایی رو که معلم گفته بود نوشتی؟

Sie müssen die Hausaufgaben machen.

شما باید تمرینات خانگی را انجام بدید.

Guten Tag, Ich bin Mutter von Richard. Mein Sohn ist krank und kann deshalb nicht an der Exkursion teilnehmen.

روز بخیر، من مادر ریچارد هستم. پسر من مریضه و نمیتونه در گردش علمی شرکت کنه

Die Schüler hören nicht auf ihre neue lehrerin.

دانش آموزان از خانم معلم جدیدشون تبعیت نمیکنند.

haben wir Morgen Test?

داریم فردا ما امتحان؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید