پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Ausfahrt

خروج از اتوبان

An dieser Kreuzung ist viel Verkehr.

در این چهار راه ترافیک سنگین است.

Pass auf, wenn du die Straße überquerst!

وقتی از خیابان رد می شوی مواظب باش!

Kann man den Ort mit dem Bus erreichen?

می شود با اتوبوس به آنجا رفت؟

Fahr langsamer! Hier gibt es oft Geschwindigkeitskontrollen.

آرام تر رانندگی کن! اینجا اغلب کنترل سرعت است.

Fahr langsamer! Hier gibt es oft Geschwindigkeitskontrollen.

آرام تر بران! اینجا همیشه سرعت کنترل می شود.

An der Kreuzung darf man nicht links abbiegen.

سر چهار راه، پیچیدن به چپ ممنوع است.

Die Ampel ist nachts ausgeschaltet.

چراغ راهنمایی شب ها خاموش است.

Die Taxis können Sie an der Straße anhalten.

در خیابان می توانید تاکسی بگیرید؟

Würden Sie bitte anhalten? Ich möchte aussteigen.

می شود لطفا اینجا نگه دارید؟ می خواهم پیاده شوم.

Vor der Ausfahrt kannst du nicht parken.

جلوی خروجی نمی توانی پارک کنی.

Nach Bremen fährst du am besten über die Autobahn.

بهترین مسیر برای من آزادراه است.

Die Busfahrerin war schuld and dem Unfall.

در تصادف، راننده ی اتوبوس مقصر بود.

Die Fahrt dauert 3 Stunden.

سفر 3 ساعت طول می کشد.

Diese Straße ist für Fußgänger sehr gefährlich.

این خیابان برای عابران پیاده بسیار خطرناک است.

Der Unfall geschah wegen zu hoher Geschwindigkeit.

تصادف به دلیل سرعت بسیار زیاد اتفاق افتاد.

Halt! Von rechts kommt ein Auto.

نگه دارید! از سمت راست، خودرو می آید.

An dieser Kreuzung ist viel Verkehr.

در این چهار راه، رفت و آمد زیاد است.

Vorsicht, die Kurve ist scharf!

مواظب باش! پیچ تند است!

Fahr bitte langsamer!

لطفا آرام تر رانندگی کن!

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید