پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

ein Taxi nehmen

تاکسی گرفتن

Wo fahren Sie hin?

مقصدتون کجاست؟

Können Sie mich nach...fahren?

ممکنه من رو به... برسونید؟

Werden wir dort rechtzeitig ankommen?

به موقع به اونجا می رسیم؟

Ich habe es eilig.

من عجله دارم.

Bitte fahren Sie den kürzesten Weg.

لطفا از کوتاه ترین مسیر برید.

Wieviel wird das kosten?

هزینه اش چقدر می شود؟

Könnte ich bitte eine Rechnung bekommem?

ممکنه به من یک رسید بدهید؟

Ich fahre zum Bahnhof

من به ایستگاه قطار می روم

Hier können wir ein Taxi nehmen

اینجا میتونیم یه تاکسی بگیریم.

Sie müssten sowieso ein Taxi nehmen.

بهرحال باید یک تاکسی بگیرید.

Angeblich wäre es ihr Taxi gewesen.

ظاهرا تاکسی شما بوده است.

Das Taxi bringt dich über die Brücke

تاکسی تورو روی پل میبره.

Bitte ruf mir ein Taxi zum Flughafen

لطفا تلفن کن و برای من یه تاکسی به سمت فرودگاه بگیر.

Langes Mittagessen und jetzt nirgendwo ein Taxi..!

نهار طولانی شد و حال یدونه تاکسی هم نیست..!

Dachte, ich hätte ein Taxi gesehen.

فکر کردم یه تاکسی دیدم.

Dani nahm ein Taxi zum Hotel.

دنی،یه تاکسی به سمت هتل بگیر.

Ich könnte schnell ein Taxi besorgen.

من میتونستم با یه تاکسی سریع انجامش بدم.

Im Taxi wurde ein Paar Handschuhe zurückgelassen.

در تاکسی یه جفت دستکش جا مانده بود.

Ich hab sie ins Taxi gesetzt.

من او را در تاکسی نشاندم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید