پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

ein Taxi nehmen

تاکسی گرفتن

Wo fahren Sie hin?

مقصدتون کجاست؟

Können Sie mich nach...fahren?

ممکنه من رو به... برسونید؟

Werden wir dort rechtzeitig ankommen?

به موقع به اونجا می رسیم؟

Ich habe es eilig.

من عجله دارم.

Bitte fahren Sie den kürzesten Weg.

لطفا از کوتاه ترین مسیر برید.

Wieviel wird das kosten?

هزینه اش چقدر می شود؟

Könnte ich bitte eine Rechnung bekommem?

ممکنه به من یک رسید بدهید؟

Ich fahre zum Bahnhof

من به ایستگاه قطار می روم

Die Taxis können wir an der Straße anhalten.

ما می توانیم در خیابان تاکسی بگیریم.

Ich suche die Ihnenstadt.

من به دنبال مرکز شهر هستم.

Taxi, bitte, fahren Sie mich zum Bahnhof!

تاکسی، لطفاً من را به ایستگاه قطار برسونید!

Rufen Sie bitte eine Taxi.

لطفا یک تاکسی صدا کنید.

Was kostet es bis zum Bahnhof?

تا ایستگاه قطار کرایه چقدر است؟

Bitte geradeaus.

لطفا مستقیم بروید.

Bitte hier nach rechts.

لطفا اینجا سمت راست بروید.

Bitte dort an der Ecke nach links.

لطفاً آنجا سر نبش سمت چپ بروید.

Halten Sie hier bitte.

لطفاً اینجا توقف کنید.

Es stimmt so, der Rest ist für Sie.

درست است، بقیه پول برای خودتان.

Fahren Sie mich zu dieser Adresse.

مرا به این آدرس ببرید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید