پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

ein Taxi nehmen

تاکسی گرفتن

Wo fahren Sie hin?

مقصدتون کجاست؟

Können Sie mich nach...fahren?

ممکنه من رو به... برسونید؟

Werden wir dort rechtzeitig ankommen?

به موقع به اونجا می رسیم؟

Ich habe es eilig.

من عجله دارم.

Bitte fahren Sie den kürzesten Weg.

لطفا از کوتاه ترین مسیر برید.

Wieviel wird das kosten?

هزینه اش چقدر می شود؟

Könnte ich bitte eine Rechnung bekommem?

ممکنه به من یک رسید بدهید؟

Ich fahre zum Bahnhof

من به ایستگاه قطار می روم

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید