پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Werum sind die ganzen Kleider durcheinander?

چرا همه ی لباس ها در هم و بر هم است؟

Ich möchte diese Kleider reinigen lassen.

من می خواهم این لباس ها را بدهم خشک شویی.

Sind sie heute fertig?

اونها امروز حاضر می شوند؟

Können Sie diesen Flecken entfernen?

می توانید این لکه ها را پاک کنید؟

ist meine Wäsche fertig?

لباس هایم حاضر است؟

Das gehört mir nicht.

این مال من نیست.

Es fahlt ein Stück.

این یک تکه اش کم است.

Du hast einen Fleck auf dem Hemd.

لکه ای روی پیراهن تو است.

Hast du meinen Anzug reinigen lassen?

کت و شلوارم را برای خشکشویی داده ای؟

Ich bin mit meiner Wäscherei sehr zufrieden.

از لباسشویی خودم خیلی راضی هستم.

Das Jackett des Anzugs kannst du noch tragen, aber die Hose sieht wirklich nicht mehr schön aus.

کتِ کت و شلوار را هنوز می توانی بپوشی، ولی شلوار دیگر کارش تمام است.

Das Hemd kannst du nicht mehr anziehen. Der Kragen ist dreckig.

دیگر نمی توانی این پیراهن را بپوشی. یقه اش کثیف است.

Häng bitte deinen Mantel auf den Kleiderbügel!

لطفا پالتویت را به چوب رختی آویزان کن!

Diesen Pullover muss man mit der Hand waschen.

این پولیور را باید با دست شست.

Diesen Pullover darf man nicht waschen, ich muss ihn zur Reinigung bringen.

این پولیور را نمی توان شست؛ باید آن را به خشک شویی بدهم.

Meine Schwester und ich gehen immer zu dem Waschsalon am Ende der Straße.

من و خواهرم معمولا به رختشوی خانه ی پایین خیابان می رویم.

Können Sie das Hemd bügeln?

ممکن است این پیراهن را اتو کنید؟

Können Sie die Hose reinigen?

ممکن است این شلوار را تمیز کنید؟

Bei diesem Stoff verblassen bald die Farben beim Waschen.

این پارچه با شستن رنگش می رود.

Kann man es mit der Hand/in der Maschine waschen?

می شود آن را با دست / ماشین شست؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید