پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Die Natur überwindet die Gewohnheit.

طبیعت بر عادت غلبه می کند.

Unsere Tochter möchte so gern ein Haustier haben.

دختر ما خیلی دلش یه حیوان خانگی داشته باشه.

Die Hund steht vor der Tür und bellt.

سگ رو به روی در ایستاده و پارس میکنه.

Er hat Angst vor Hunden.

از سگ می ترسد.

Unsere Katze und unser Hund verstehen sich gut.

سگ و گربه ی ما خوب با هم می سازند.

In dieser Wohnung darf man keine Haustiere haben.

در این آپارتمان اجازه نداریم حیوانات خانگی نگه داریم.

Wenn fremde Leute kommen, bellt unser Hund sofort.

وقتی افراد غریبه می آیند، سگ ما بلافاصله پارس می کند.

Unser Vogel verliert Federn. Er ist sicher krank.

پرنده ی ما پرهایش می ریزد. حتما بیمار است.

Unsere Katze frisst gerne Fisch.

گربه ی ما دوست دارد ماهی بخورد.

Unser Hund wird nur einmal am Tag gefüttert.

به سگمان فقط یک بار در روز غذا داده می شود.

-Hast du ein Haustier? -Ja, einen Hund.

- حیوان خانگی داری؟ - بله یک سگ

Wie heißt diese Hunderasse?

اسم این نژاد سگ چیست؟

Hunde dieser Rasse haben einen sehr kurzen Schwanz.

سگ های این نژاد دم خیلی کوتاهی دارند.

Ist der Vogel zahm?

این پرنده اهلی است؟

Der Hund ist groß.

سگ بزرگ است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید