پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

an wen muss ich mich wenden?

به چه کسی باید مراجعه کنم؟

Ich arbeite an der Universität

من تو دانشگاه کار میکنم

Wo ist das Zimmer von Professor Maier?

اتاق پرفسور مایر کجاست؟

Warum gehen Sie nicht auf meine Frage ein..?

چرا به سوال من توجهی نمیکنید..؟

Okay,wir kommen später auf diese Frage zurück.

بسیار خوب،ما بعدا به این سوال بر میگردیم.

Die Lösung des problems ist einfach.

راه حل مشکل آسان است.

Ich trage heute einen Text vor.

من امروز یک متن رو خوندم و اجرا کردم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید