پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

an wen muss ich mich wenden?

به چه کسی باید مراجعه کنم؟

Ich arbeite an der Universität

من تو دانشگاه کار میکنم

Wo ist das Zimmer von Professor Maier?

اتاق پرفسور مایر کجاست؟

Sie weiß noch nicht, welches Fach sie studieren möchte.

هنوز نمی داند می خواهد در چه رشته ی تحصیلی درس بخواهد.

Sie lehrt Physik an der Universität.

در دانشگاه فیزیک درس می دهد.

Die meisten Prufüngsfragen waren nicht schwierig.

بیشتر سؤال های امتحان دشوار نبودند.

Sie studiert im 3. Semester Biologie.

در ترم سوم زیست شناسی تحصیل می کند.

Kannst du mir bitte ein Blatt Papier geben?

می شود لطفاً یک برگ کاغذ به من بدهی؟

Geographie ist ein interessantes Fach.

جغرافیا رشته ی جالبی است.

Herr Dr. Kranz ist kein Arzt, er ist Doktor der Philosophie.

آقای دکتر کرانتس پزشک نیست، دکتر فلسفه است.

Für Studentes ist es in unserer Stadt schwer, eine Wohnung zu finden.

در شهر ما، برای دانشجویان سخت است آپارتمان پیدا کنند.

Wo hast du studiert?

کجا تحصیل کرده ای؟

Sigrid studiert Geschichte.

زیگرید تاریخ می خواند.

Die Studenten haben sich ein Jahr für die Prüfungen vorbereitet.

دانشجویان، یک سال خود را برای امتحان آماده کردند.

Das Institut für Germanistik ist das größte an unserer Universität.

بخش زبان و ادبیات آلمانی، بزرگ ترین بخش در دانشگاه ما است.

Meine Prüfung mache ich bei Frau Professor Meile.

امتحانم را نزد خانم پرفسور مایله انجام می دهم.

Ich studiere jetzt im 5. Semester Tiermedizin.

در نیمسال پنجم دامپزشکی تحصیل می کنم.

Im Fach Medizin ist der Stundenplan genau festgelegt.

در رشتۀ پزشکی برنامه ی درسی دقیق طرح ریزی شده است.

Ab dem kommenden Semester werde ich hier an der Universität Jura studieren.

من از ترم بعدی می خواهم در رشته ی حقوق این دانشگاه درس بخوانم.

Ich will einen Studienplaz bekommen.

من میخواهم یک کرسی دانشگاهی به دست آورم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید