پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Arbeitsgruppe für Finanztransaktionen (Financial Action Task Force FATF)

گروه ویژه اقدام مالی

Sie trinken auf das Wohl ihres neuen Mitarbeiters.

آنها به سلامتی همکار جدیدسون مینوشند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید