پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Hafturlaub

مرخصی زندان

Arbeit Urlaub

مرخصی کاری

Arbeit Urlaub

مرخصی کاری

Frohe Feiertage!

تعطیلات خوشی داشته باشید!

Ich bitte um zwei Wochen unbezahlten Urlaub.

من درخواست دو هفته مرخصی بدون حقوق دارم.

Ich bitte, meinen Urlaub zu verlängern.

خواهش می کنم، مرخصی من را تمدید کنید.

Ich kehre aus dem Urlaub zurück und gehe wieder an die Arbeit.

من از مرخصی بر می گردم و دوباره سر کار می روم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید