پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Vorsicht, die Pflanze sticht!

مراقب باشید، این گیاه می گزد!

Er ist im Garten und gräbt Löcher für die neuen Bäume.

او در باغ است و برای درخت های جدید، گودال می کند.

Die Blumen müssen dringend gegossen werden.

باید فوراً به گل ها آب داد.

Wenn du den Ast noch mehr biegst, bricht er ab.

اگر شاخه را بیشتر خم کنی، می شکند.

Stell die Pflanzen näher ans Fenster, sie brauchen mehr Licht!

گیاهان را به پنجره نزدیک تر کن؛ به نور بیشتر احتیاج دارند!

Im Winter gibt es hier wenig frisches Gemüse zu kaufen.

در زمستان تهیه سبزیجات تازه در اینجا مشکل است.

Wir haben eigenes Gemüse im Garten.

ما خودمان در باغچه سبزیجات داریم.

Weil der Sommer sehr feucht war, sind die Karotten nicht besonders groß geworden.

چون تابستان امسال هوا خیلی مرطوب بود، هویج ها خیلی بزرگ نشده اند.

Die Äste des Apfelbaumes müssen gestützt werden.

شاخه های درخت سیب باید محکم شوند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید