پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Das Pulver muss in Wasser aufgelöst werden.

پودر باید در آب حل شود.

Die Verwendung gefährlicher chemischer Stoffe soll besser kontrolliert werden.

استفاده از مواد شیمیایی خطرناک باید بیشتر کنترل شود.

Vorsicht! Diese Flüssigkeit ist giftig.

دقت کنید! این مایع سمی است.

Ich bin Chemiker.

من شیمی دان هستم.

Die chemische Formel für Wasser ist H2O.

H2O فرمول شیمیایی آب است.

Die Forscher waren imstande, alle chemischen Elemente genau zu bestimmen.

پژوهشگران توانستند همه ی عناصر شیمیایی را دقیق شناسایی کنند.

In der Schule war Chemie mein Lieblingsfach.

در مدرسه، شیمی درس مورد علاقه ام بود.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید