پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

die Windkraftanlage

توربین بادی

die Netzspannung

برق شهری

die Stromerzeugung

تولید انرژی الکتریکی، تولید برق

der Zweiphasenstrom

برق دوفاز

der Strom ist ausgefallen

برق قطع شده است

Ich bin sehr viel fröhlich,seitdem ich als Elektroningenieur arbeite.

از وقتیکه به عنوان مهندس الکترونیک کار میکنم،بسیار خوشحالم.

versehentliche Berührung

تماس یا اتصال اتفاقی

wirkstrom

شدت جریان موثر

Antenne

آنتن هوایی

Luftkabel

کابل آنتن,کابل هوایی

luftzutritt

مکش (هوا)

klimatechnik

تکنولوژی تهویه مطبوع

Alarm

هشدار, اژیر

Melder

جعبه آژیر

Signalhorn

بوق هشدار ,آژیر هشدار

Warnsignal

هشدار,آماده باش

adj rein digital,durchgehend digital,volldigital

تمام دیجیتال

adj vollelektrisch

تمام الکتریکی

adj vollisoliert

تمام عایق, تمام روپوش دار

sollzeit

زمان نامی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید