پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wie du mir, so ich dir

همان طور که تو با من رفتار میکنی منم همان طور با تو رفتار میکنم

Wie gesagt

همانطور که گفتم

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید