پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

die Breite

عرض

die Entfernung

فاصله

Die Fläche ist 350 m2 groß.

مساحت سطح 350 متر مربع است.

die Fläche

سطح/مساحت

der Quadrat

متر مربع

das/ der Hektar

هکتار

der Höhepunkt

نقطه ی اوج

die Fülle

زیادی /فراوانی

prozentual (Adjektiv)

درصدی

das Prozent

درصد

das Volumen

حجم

die Länge

طول

das Maß

اندازه

die Menge

مقدار

die Summe

جمع

Die Rohre haben verschiedene Durchmesser.

لوله ها قطرهای مختلفی دارند.

Es scheint keine andere Lösung für dieses Problem zu geben.

به نظر می رسد راه حل دیگری برای این مسئله وجود ندارد.

Die Antwort ist richtig.

جواب درست است.

Die Lösung des Problems ist ungewöhnlich, aber erfolgreich.

راه حل مسئله غیر عادی، ولی موفقیت آمیز است.

Mein Bruder studiert Physik und Mathematik.

برادرم فیزیک و ریاضیات می خواند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید