پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

die Breite

عرض

die Entfernung

فاصله

Die Fläche ist 350 m2 groß.

مساحت سطح 350 متر مربع است.

die Fläche

سطح/مساحت

der Quadrat

متر مربع

das/ der Hektar

هکتار

der Höhepunkt

نقطه ی اوج

die Fülle

زیادی /فراوانی

prozentual (Adjektiv)

درصدی

das Prozent

درصد

das Volumen

حجم

die Länge

طول

das Maß

اندازه

die Menge

مقدار

die Summe

جمع

Die Rohre haben verschiedene Durchmesser.

لوله ها قطرهای مختلفی دارند.

Es scheint keine andere Lösung für dieses Problem zu geben.

به نظر می رسد راه حل دیگری برای این مسئله وجود ندارد.

näherung

تقریبی

Spalten

در ریاضی در بخش ماتریس ها به معنی ستون

Die Antwort ist richtig.

جواب درست است.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید