پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Diese Approbation dient nicht zur Eröffnung einer Arztpraxis oder Medizinanstalt. Die Eröffnung einer Arztpraxis bedarf einer Sondergenehmigung gemäß den bestehenden Vorschriften

این پروانه به عنوان یک مجوز برای تاسیس مطب و یا مؤسسات پزشکی تلقی نمی شود. تاسیس مطب منوط به صدور پروانه خاص با رعایت قوانین و مصوبات مربوطه است

die Variabilität

تغییر پذیری

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید