پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Der Tank fasst über 80 Liter.

مخزن بیش از 80 لیتر گنجایش دارد.

Wir verbrauchen im Durchschnitt 4000 Liter Heizöl im Jahr.

به طور میانگین 4000 لیتر گازوییل در سال مصرف می کنیم.

Der Automotor läuft auch mit bleifreiem Benzin.

موتور خودرو با بنزین بدون سرب هم کار می کند.

Die Gefahren bei der Herstellung chemischer Produkte wurden früher wenig beachtet.

در گذشته، از خطرات تولید محصولات شیمیایی آگاه نبودند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید