پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Bezugssystem

چارچوب(دستگاه) مرجع

Geschwindigkeit

سرعت

starrer Körper

جسم صلب

Beweis

اثبات

Kraft

نیرو

Annahme

فرض، فرضیه

Mittelwert

میانگین

Schwerpunkt

مرکز ثقل

Achse

محور

Beschleunigung

شتاب

stetig

پیوسته

Impuls

تکانه، اندازه حرکت

geometrische Verteilung

توزیع هندسی

Energieerhaltung

پایستگی انرژی

Drehmoment

گشتاور

Standardabweichung

انحراف معیار

Wahrscheinlichkeit

احتمال

Drehimpuls

تکانه زاویه ای

Erwartungswert

امید ریاضی

Trägheitsmoment

گشتاور لختی، ممان اینرسی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید