پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Er spielt in seiner Rede auf den Minister an.

او در سخنرانی اش به وزیر اشاره میکند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید