پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

die Politik Zuckbrot und Peitsche

سیاست هویج و چماق

kaiserliche Regierung des Iran

دولت شاهنشاهی ایران

Für dieses Ziel haben sie, die Franzosen und ihre Verbündeten, lange gekämpft.

آنها، فرانسویان و متحدانشان، مدت ها برای این هدف مبارزه کرده اند.

Ich werde Obama wählen.

من می خواهم به اوباما رأی بدهم.

Du solltest dich blad entscheiden. Die Wahl ist nächsten Monat.

تو باید هرچه زودتر تصمیم خودت را بگیری. رأی گیری ماه دیگه است.

Die Länder drohen mit einer Ausweitung des Krieges.

کشورها تهدید می کنند که جنگ را گسترش می دهند.

Bei dem Gespräch ist keine Einigung zustande gekommen.

در مذاکره هیچ توافقی حاصل نشد.

Die Forderungen der Opposition wurden im Parlament abgelehnt.

با خواست های جناح مخالف در مجلس مخالفت شد.

Er spielt in seiner Rede auf den Minister an.

او در سخنرانی اش به وزیر اشاره میکند.

Der Regierungswechsel führte zu starken Unruhen.

تغییر حکومت به نا آرامی های شدید منجر شد.

Zwischen Frankreich und der Bundesrepublik gibt es eine freundschaftliche Beziehung.

بین فرانسه و جمهوری فدرال آلمان، روابطی دوستانه برقرار است.

Die Arbeitslosigkeit ist ein wichtiges gesellschaftliches Problem.

بیکاری مشکل اجتماعی مهمی است.

Die Zeitungen veröffentlichten Teile der Geheimpapiere.

روزنامه ها بخش هایی از اسناد محرمانه را منتشر کردند

In der Öffentlichkeit wird die Außenpolitik der Regierung gelobt.

مردم، سیاست خارجی حکومت را می ستایند.

Über das neue Strafrecht gab es starke Auseinandersetzungen zwischen den politischen Parteien.

درگیری های شدیدی بین احزاب سیاسی درباره ی قانون کیفری وجود داشت.

Es wird bezweifelt, dass die Wahlen demokratisch waren.

درباره ی دمکراتیک بودن انتخابات تردید وجود دارد.

Die Grenze zwischen den beiden Ländern wurde geschlossen.

مرز بین دو کشور بسته شد.

Gegen das neue Gesetz gab es heftige Proteste.

در برابر قانون جدید، اعتراض های زیادی شد.

Die Studenten protestieren gegen die Kürzungen im Blidungsbereich.

دانشجویان به کاهش هزینه ها در بخش آموزش اعتراض می کنند.

Wir stimmen in unseren politischen Ansichten überein.

درباره عقاید سیاسی خود توافق داریم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید