پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Wirtschaftswachstum, das

رشد اقتصادی

Die Kapazität der Fahrzeuge

ظرفیت وسایل نقلیه

Die wirtschaftliche Situation im Lande ist zur Zeit gut.

موقعیت اقتصادی کشور در حال حاضر خوب است.

Dieses Geschäft ist nicht ohne wirtschaftliches Risiko.

این کار بدون ریسک اقتصادی نیست.

Die Regierung hofft auf eine gute Wirtschaftsentwicklung.

دولت به پیشرفت خوبی در بخش اقتصادی امیدوار است.

Trotz unserer Abmachung will Ihre Firma die Waren nicht mehr umtauschen. Warum?

به رغم توافق ما، شرکت شما دیگر کالا را تعویض نمی کند. چرا؟

Die Preise der Importwaren sind gesunken.

قیمت کالاهای وارداتی کاهش پیدا کرده است.

Die Bundesrepublik hat dieses Jahr mehr Öl importiert als letztes Jahr.

امسال جمهوری فدرال آلمان بیش از پارسال نفت وارد کرده است.

Die Regierung wird sicher bald wieder die Steuern erhöhen.

دولت مطمئنن به زودی دوباره مالیات ها رو افزایش میده.

Die Lohnforderungen der Gewerkschaft wurden von den Arbeitgebern abgelehnt.

درخواست های سندیکا برای افزایش حقوق را کارفرمایان رد کردند.

Dad Urteil in der Presse über die neuen Steuergesetze war sehr negativ.

عقیده ی روزنامه ها درباره قانون مالیات جدید بسیار منفی بود.

Das neue Programm der Regierung führte zu keiner wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage.

برنامه ی جدید دولت به بهبود اساسی وضعیت اقتصادی منجر نشد.

Zwischen Österreich und der Bundesrepublik gibt es neue Vereinbarungen über den Grenzverkehr.

بین اتریش و جمهوری فدرال آلمان، توافق های تازه ای درباره ی عبور و مرور از مرز وجود دارد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید