پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

شُک روانی بعد از حادثه

Ich träume oft vom Fliegen.

اغلب، خواب پرواز می بینم.

Ich leide unter diesem ständigen Krach.

از این سر و صدای دائمی رنج می برم.

Er schämt sich vor den Leuten wegen seiner großen Ohren.

به خاطر گوش های بزرگش از مردم خجالت می کشد.

Der Tod seines Sohnes war ein großer Schock für ihn.

مرگ پسرش برای او شوک بزرگی بود.

Er ist unglücklich, weil seine Freundin ihn verlassen hat.

احساس بد بختی می کند، چون دوست دخترش ترکش کرده است.

Sie war so verzweifelt, dass sie nicht mehr leben wollte.

آنقدر نا امید بود که دیگر نمی خواست به زندگی ادامه دهد.

Ich fürchte mich vor dem Hund.

از سگ می ترسم.

Hoffentlich ist nichts passiert. Ich habe so ein komisches Gefühl.

امیدوارم چیزی پیش نیامده باشد. احساس عجیبی دارم.

Er hatte eine glückliche Kindheit.

کودکی شادی داشته است.

Dieser Lärm hier macht mich ganz nervös.

این سر و صدا حسابی مرا عصبی می کند.

Ich muss seine Arbeit nicht kontrollieren. Er ist absolut selbständig.

نیازی نیست کارش را کنترل کنم. او کاملاً مستقل است.

Das gibt es nur in deiner Einbildung.

این فقط در خیال تو است.

Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Ihr kind ist sehr krank.

کاملا صادقانه می گویم؛ بچه ی شما خیلی بیمار است.

Es ist ihm bewusst, dass er für seinen Fehler die Verantwortung übernehmen muss.

از این حقیقت آگاه است که مسئول خطاهایش است.

Lachen ist eines der wichtigsten angeborenen emotionalen Ausdrucksverhalten des Menschen.

خنده یکی از مهمترین عبارات احساسی ذاتی انسان است.

Lachen macht das Leben leichter.

خندیدن،زندگی را ساده میکند.

Was bewirkt ein Lachen?

خنده چه کار میکند؟

Tatsächlich lässt sich die positive Wirkung des Lachens auch aus medizinischer Sicht belegen. ... Das bewirkt Lachen im Körper: Lachen verbessert die Lungenfunktion und versorgt das Gehirn mit Sauerstoff. Durch Lachen wird die Immunabwehr gesteigert und Stresshormone werden abbaut.

در واقع،اثر مثبت خنده نیز می تواند از دیدگاه پزشکی ثابت شود.باعث می شود تاثیر خنده در بدن:خنده عملکرد ریه را بهبود می بخشد و مغز را با اکسیژن تامین می کند.خنده،سیستم ایمنی را بهبود می بخشد و هورمون استرس را آزاد می کند.

Warum lachen Sie?

چرا میخندید؟

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید