پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

sexuelle Nötigung

تحمیل، اجبار به عمل جنسی

wegen Erschleichens von Leistungen

به جرم سؤاستفاده از خدمات عمومی

Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt

درخواست مجازات مطابق با فرم مخصوص و همچنین مهلت قانونی تسلیم شده است

die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten

دادستان به جهت حفظ منافع عمومی پیگرد قانونی این اعمال خلاف را از طریق مراجع قضایی ضروری می‌داند

von Amts wegen

از طریق مراجع قضایی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید