پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

außerordentliche Vollversammlung der Firma

جلسه عمومی فوق العاده شرکت

sexuelle Nötigung

تحمیل/اجبار به عمل جنسی

das Recht auf Annulierung oder Schließung eines Kaufvertrages, wenn eine der Parteien nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages Schaden hinnehmen musste und dieser Schaden nicht hinnehmbar ist

خیار غبن فاحش (اختیار فسخ معامله یا عقد در صورتی که یکی از طرفین پس از معامله مغبون و این غبن عرفاً قابل مسامحه نباشد)

das Recht auf Annulierung des Kaufvertrages für die eine oder für die beiden Parteien

اسقاط خیارات (حق برهم زدن معامله برای متبایعین یا یکی از آنها)

etwas biligend in Kauf nehmen (geschehen lassen)

اجازه اتفاق افتادن چیزی را دادن (و آن را تائید کردن)

Befugnisse des Bevollmächtigten: Der Bevollmächtigte handelt im Sinne der o. g. Vollmacht uneingeschränkt. Alle seinen Handlungen und Unterschriften diesbezüglich entsprechen den Handlungen und Unterschriften des Vollmachtgebers und sind genauso gültig und wirksam. Er besitzt das Recht auf Erteilung oder Annullierung von Untervollmachten

حدود اختیارات وکیل: وكيل درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تام مي باشد و امضاء او در كليه موارد مذكور به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است وكيل با حق توكيل به غير ولو كرارا“ با داشتن اختيار عزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزين آن درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تمام است

unbeschadet Absatz… (Rechtssprache)

با حفظ موارد مذکور در بند...(اصطلاحات حقوقی)

wegen Veröffentlichung von Lügen zwecks Manipulation der öffentlichen Meinung

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

die Vollstreckung dieses Satzes bedarf der ausdrücklichen Anerkennung durch den Angeklagten

اجرای این حکم در این قسمت منوط به اذعان صریح متهم می باشد

wissentlich und willentlich

آگاهانه و از روی عمد

er verkaufte wissentlich und willentlich Haschisch an andren Angeschuldigten

او آگاهانه و به عمد به متهم دیگر حشیش فروخته است

Gegenstand der Vollmacht

موضوع وکالت

Gegenstand des Vertrages

موضوع قرارداد

Es besteht gegen ihn der Haftgrund des § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO, weil der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz ist und keine ausreichende soziale Bindung im Inland hat und angesichts der hohen Straferwartung nicht damit zu rechnen ist, dass sich der Beschuldigte freiwillig dem weiteren Verfahren stellen wird. Auch bei Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist die Anordnung der Untersuchungshaft geboten, weil eine besonders hohe Straferwartung besteht (§ 112 Abs 1 Satz 2 StPO).

دلایل کافی برای بازداشت موقت متهم مطابق با ماده 112 بند 2 شماره 2 از آئین دادرسی کیفری وجود دارد چرا که متهم محل سکونت ثابت و همچنین تعلقات اجتماعی در داخل کشور آلمان ندارد و با توجه به احتمال محکومیت سنگین او باید فرض را بر این گذاشت که متهم آزادانه به دادگاه مراجعه نکند. حتی اگر بر اساس تناسب جرم با مجازات بخواهیم به اتهام رسیدگی کنیم صدور حکم بازداشت موقت ضروری می باشد چرا که مجازات سنگینی در انتظار متهم است (ماده 112 بند 1 جمله 2 از آئین دادرسی کیفری).

wegen Erschleichens von Leistungen

به جرم سؤاستفاده از خدمات عمومی

Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt

درخواست مجازات مطابق با فرم مخصوص و همچنین مهلت قانونی تسلیم شده است

die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten

دادستان به جهت حفظ منافع عمومی پیگرد قانونی این اعمال خلاف را از طریق مراجع قضایی ضروری می‌داند

gesetzliche Mitwirkungspflichten

تعهدات قانونی برای همکاری

von Amts wegen

از طریق مراجع قضایی

Erschleichen von Leistungen

منفعت جویی متقلبانه، سؤاستفاده از خدمات

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید