پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

sexuelle Nötigung

تحمیل/اجبار به عمل جنسی

das Recht auf Annulierung oder Schließung eines Kaufvertrages, wenn eine der Parteien nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages Schaden hinnehmen musste und dieser Schaden nicht hinnehmbar ist

خیار غبن فاحش (اختیار فسخ معامله یا عقد در صورتی که یکی از طرفین پس از معامله مغبون و این غبن عرفاً قابل مسامحه نباشد)

das Recht auf Annulierung des Kaufvertrages für die eine oder für die beiden Parteien

اسقاط خیارات (حق برهم زدن معامله برای متبایعین یا یکی از آنها)

etwas biligend in Kauf nehmen (geschehen lassen)

اجازه اتفاق افتادن چیزی را دادن (و آن را تائید کردن)

Befugnisse des Bevollmächtigten: Der Bevollmächtigte handelt im Sinne der o. g. Vollmacht uneingeschränkt. Alle seinen Handlungen und Unterschriften diesbezüglich entsprechen den Handlungen und Unterschriften des Vollmachtgebers und sind genauso gültig und wirksam. Er besitzt das Recht auf Erteilung oder Annullierung von Untervollmachten

حدود اختیارات وکیل: وكيل درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تام مي باشد و امضاء او در كليه موارد مذكور به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است وكيل با حق توكيل به غير ولو كرارا“ با داشتن اختيار عزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزين آن درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تمام است

unbeschadet Absatz… (Rechtssprache)

با حفظ موارد مذکور در بند...(اصطلاحات حقوقی)

wissentlich und willentlich

آگاهانه و از روی عمد

er verkaufte wissentlich und willentlich Haschisch an andren Angeschuldigten

او آگاهانه و به عمد به متهم دیگر حشیش فروخته است

Gegenstand der Vollmacht

موضوع وکالت

Gegenstand des Vertrages

موضوع قرارداد

wegen Erschleichens von Leistungen

به جرم سؤاستفاده از خدمات عمومی

Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt

درخواست مجازات مطابق با فرم مخصوص و همچنین مهلت قانونی تسلیم شده است

die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten

دادستان به جهت حفظ منافع عمومی پیگرد قانونی این اعمال خلاف را از طریق مراجع قضایی ضروری می‌داند

von Amts wegen

از طریق مراجع قضایی

Recht auf informationelle Selbstbestimmung

حق تعیین سرنوشت اطلاعات شخصی

Das Gesetz wurde geändert.

قانون تغییر پیدا کرد.

Ich werde eine Beschwerde schreiben

میخواهم یک شکایت نامه بنویسم

Die Zeugin hat seine Aussage bestätigt.

شاهد دلیل او را تأیید کرد.

Vermutlich wer er der Täter, aber es gibt keine Beweise.

احتمالاً او مجرم است، ولی هیچ مدرکی وجود ندارد.

bestrafte, hat bestraft Der Dieb ist mit vier Monaten Gefängnis bestraft worden.

دزد به چهار ماه زندان محکوم شد.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید