پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

religiöse Rechtsgelehrtenschule

مدرسه (حوزه) علمیه

Das Kreuz ist das Symbol für die Christen.

صلیب، نماد مسیحیان است.

Menschen heit ist besser als Religion.

انسانیت بهتر از مذهب است.

Der Tod ist jedem Menschen gewiss.

مرگ برای هر کسی حتمی است.

ich bin anderer Meinung.

من عقیده ی دیگری دارم.

Was passiert mit uns nach dem Tod?

بعد از مرگ چه اتفاقی برای ما می افتد؟

Er glaubt an die Wiedergeburt nach dem Tod.

به تناسخ اعتقاد دارد.

Glaubst du an die Existenz eines Gottes?

به وجود خدای واحد اعتقاد داری؟

Welche Religion hat sie? - Ich glaube, sie ist Jüdin.

چه دینی دارد؟ - فکر میکنم یهودی است.

Der Leib stribt, aber nicht die Seele.

جسم می میرد؛ ولی روح نمی میرد.

Der Leib stribt, aber nicht die Seele.

جسم می میرد؛ ولی روح نمی میرد.

Die Bischöfe kritisierten die nach ihrer Meinung unchristlichen Scheidungsgesetze.

اسقف ها مطابق عقیده ی خود، از قوانین طلاق ضد مسیحی انتقاد کردند.

Mein Mann ist katholisch, ich bin evangelisch.

شوهرم کاتولیسک است؛ من پروتستان هستم.

Er führt ein sehr frommes Leben.

مؤمنانه زندگی می کند.

Ändere dein Leben, sonst wirst du für deine Taten in der Hölle bestraft.

زندگی خودت را تغییر بده، وگرنه به خاطر کارهایت به جهنم می روی.

In vielen Ländern Afrikas und Asiens ist der Islam die Hauptreligion.

در بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا، اسلام دین اصلی است.

Er ist sehr religiös und geht regelmäßig zum Gottesdienst.

او خیلی متدین است و مرتب برای مراسم نیایش می رود.

Hast du Angst vor dem Teufel?

از شیطان می ترسی؟

Die Propheten kamen zu den Menschen, um diese zu führen und ihnen den richtigen Lebensweg zu zeigen.

پیامبران آمدند تا مردم را هدایت کنند و راه درست زندگی را به آن‌ها نشان دهند.

Sie kamen, um den Menschen die Gebote und Weisungen Gottes zu bringen.

آن ها آمدند، تا پیام و احکام الهی را به مردم برسانند.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید