پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Kommunikationsmethoden und Familienbildung

روش های ارتباط و آموزش خانواده

Vertrautheit mit Verhaltensstörungen bei Kindern

آشنایی با اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان

Lebenskompetenztraining

آموزش مهارت های زندگی

Einführung in die Erste Hilfe

آشنایی با کمکهای اولیه

Vertrautheit mit sozialen und religiösen Konzepten

آشنایی با مفاهیم اجتماعی و دینی

Management und Planung in den Kindergärten

مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک

Verwaltungsvorschriften und geltende Gesetze in den Kindergärten

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

Kinderrechte

حقوق کودک

Sie erziehen ihr Kind sehr frei.

فرزندشان را خیلی آزاد تربیت می کنند.

Sie hat viele Bücher über Kindererziehung gelesen.

درباره ی تربیت کودک، کتاب های زیادی خوانده است.

In den ersten Schulstunden ist die Aufmerksamkeit der Schüler am größten.

در نخستین ساعات درس دقّت دانش آموزان بیشتر است.

Der Lehrer lobte seine Schüler viel zu selten.

معلم شاگرد هاشو خیلی به ندرت تحسین میکرد.

Sie/er nimmt das Lernen nicht ernst.

او آموزش را جدی نمی گیرد.

Meine Schwester hat ihre Kinder schlecht erzogen.

خواهرم بچه هاشو بد تربیت کرده.

Die Kinder an dieser Schule werden sehr fortschrittlich erzogen.

بچه ها در این مدرسه خیلی مدرن تربیت می شوند.

Es gibt verschiedene Methoden, eine Sprache zu lernen.

برای یادگیری زبان، شیوه های مختلفی وجود دارد.

Sie macht beim Lernen gute Fortschritte.

در یادگیری خوب پیشرفت کرده است.

Wir wollen Menschen verstehen.

ما می خواهیم انسان ها را بفهمیم.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید