پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Vergesellschaftung

اجتماعی شدن، ملی شدن

Die Ursprünge dieser alten Kultur sind ubekannt.

خاستگاه این فرهنگ کهن، ناشناخته است.

Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen ist recht hoch.

بیکاری بین جوانان واقعاً زیاد است.

Auf der Erde leben ca. 6 Milliarden Menschen.

جمعیت دنیا حدود 6 میلیارد نفر است.

Bei der Berufswahl gibt es auch heute noch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

در انتخاب شغل، هنوز هم تفاوت های زیادی بین جنسیت ها وجود دارد.

Leider gibt es immer wieder Rassenkonflikte.

متأسفانه باز هم درگیری های نژادی وجود دارد.

In Deutschland wird zurzeit jede dritte Ehe geschieden.

در آلمان یک سوم ازدواج ها به طلاق منجر می شود.

In unserer Gesellschaft gibt es eine sehr kleine und reiche Oberschicht.

در جامعه ی ما طبقه ای بسیار کوچک و ثروتمند وجود دارد.

Soziales Elend ist oft die Folge von langer Arbeitslosigkeit.

فقر اغلب پیامد بیکاری دراز مدّت است.

Er verdient gut, aber als Vertreter ist sein sozialer Status nicht sehr hoch.

درآمد خوبی دارد، ولی به عنوان فروشنده، موقعیت اجتماعی او خیلی بالا نیست.

Indizieren

فهرست گذاری کردن

Indizieren

فهرست گذاری کردن

Entfaltung

توسعه

enträtseln

کشف کردن

Er/sie ist rassistisch.

اون نژاد پرست هست.

In unserm Land bedecken die Frauen ihre Haare mit einem kopftuch.

در کشور ما زنان موهای خود را با روسری میپوشانند.

Es gibt viele Argumente gegen die neuen Sozialgesetze.

دلایل زیادی در مخالفت با قوانین اجتماعی جدید وجود دارد.

mittelständisch

طبقه متوسط

fundieren

اساس بخشیدن-پایه گذاری کردن- بنا نهادن

Die Regierungspolitik kann man als unsozial bezeichnen.

سیاست دولت را می توان ضد اجتماعی نامید.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید