پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Fabrikplanung

طرح ریزی صنعتی

Arbeitswissenschaft und Ergonomie

عوامل انسانی و ارگونومی

Logistik

لجستیک و زنجیره تامین

Materialwirtschaft

مدیریت مواد و منابع

Optimierungsverfahren

تحقیق در عملیات و بهینه سازی (OR)

Personalwesen

مدیریت منابع انسانی

Produktionsplanung und -steuerung

برنامه ریزی تولید

Kosten- und Leistungsrechnung

حسابداری و هزینه یابی

Simulation

شبیه سازی

Qualitätsmanagement

کنترل کیفیت (مدیریت کیفیت)

Mathematisches Modell

مدلسازی ریاضی

Projektmanagement

مدیریت پروژه

Wahrscheinlichkeits und Statistik

آمار و احتمال

Bestandskontrolle / Lagerwirtschaft

کنترل موجودی

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید