پس از ورود به حساب کاربری خود می توانید با وارد کردن کلمات یا جملات مربوطه سهمی در ارتقا دانشنامه موضوعی داشته باشید. اطلاعات وارد شده توسط شما، به نام شما در سایت نمایش داده می شود. اگر حساب کاربری ندارید از طریق ثبت نام حساب خود را ایجاد کنید.

Industrielle Kostenrechnung

حسابداری صنعتی

Die Rechnungen müssen 10 Jahre aufgehoben werden.

صورت حساب ها باید 10 سال نگه داشته شوند.

Hast du die Rechnung geprüft?

صورت حساب ها را بررسی کردی؟

Das Gehalt kriegen Sie am Monatsende.

حقوق اتان را آخر ماه می گیرید.

Die Miete muss jeweils am ersten Tag des Monats bezahlt werden.

اجاره باید هر بار در نخستین روز ماه پرداخت شود.

Zusätzlich muss noch eine Gebühr bezahlt werden.

هنوز عوارض دیگری هم باید پرداخت شود.

Das Datum auf der Quittung stimmt nicht.

تاریخ روی صورت حساب درست نیست.

Nach den Verlusten im letzten Jahr ist die Bilanz der Firma jetzt wieder positiv.

تراز شرکت پس از زیان های پارسال همچنان مثبت است.

Diese Rechnung muss bis zum 3.11. bezahlt werden.

تا سوم نوامبر این صورت حساب باید پرداخت شود.

Zu diesem Betrag kommt noch die Umsatzsteuer dazu.

مالیات فروش نیز باید به این مبلغ اضافه شود.

Der Umsatz ist um 20%gestiegen.

فروش 20% افزایش پیدا کرده است.

Nach den Verlusten im letzten Jahr ist die Bilanz der Firma jetzt wieder positiv.

تراز شرکت پس از زیان های سال گذشته بار دیگر مثبت است.

Meiner Meinung nach verschwenden wir hier Steuerdollars.

به نظر من،ما در اینجا هزینه های مالیاتی را هدر می دهیم.

Die Einnahmen sind in den letzten Wochen gesunken.

در هفته های اخیر عایدی ها کاهش یافته است.

Bei dem letzten Geschäft haben wir keinen Profit gemacht.

در آخرین معامله هیچ سودی نکردیم.

Rechnungsbetrag auf eines unserer Konten!

لطفا مبلغ صورت حساب را به یکی از حساب های ما پرداخت کنید.

Wir bezahlen alle Rechnungen bargeldlos.

ما همه ی صورت حساب ها را بدون پول نقد پرداخت می کنیم.

Bitte bezahlen Sie bargeldlos durch Überweisung!

لطفاً با حواله (بدون پول نقد) پرداخت کنید!

Der Betrag ist letzte Woche überwiesen worden.

مبلغ هفته ی پیش حواله شده است.

Das Vormögen des Betriebs reicht als Sicherheit für den Bankkredit nicht aus.

دارایی مؤسسه برای تضمین وام بانک کافی نیست.

برای مشاهده تمام اطلاعات ابتدا وارد سامانه شوید